Dopłaty Wiadomości Branżowe

Sierpniowa rata mo?e by? ni?sza o 188 z?

Umacniaj?cy si? z?oty obni?a raty kredytów walutowych. Z wylicze? Expandera wynika, ?e najbli?sza rata kredytu we frankach b?dzie o 105 z? ni?sza ni? w czerwcu, a kredytu w euro o 130 z?. O kolejne kilkadziesi?t z?otych mo?na j? obni?y? dzi?ki

Umacniaj?cy si? z?oty obni?a raty kredytów walutowych. Z wylicze? Expandera wynika, ?e najbli?sza rata kredytu we frankach b?dzie o 105 z? ni?sza ni? w czerwcu, a kredytu w euro o 130 z?. O kolejne kilkadziesi?t z?otych mo?na j? obni?y? dzi?ki samodzielnemu zakupowi waluty na sp?at?. 

W czerwcu i lipcu nasza waluta odzyska?a si??. Jeszcze na pocz?tku czerwca frank szwajcarski kosztowa? 3,67 z?. Obecnie jego kurs wynosi ju? tylko 3,46 z?. To bardzo dobra informacja dla osób sp?acaj?cych kredyty w tej walucie. Je?li kurs utrzyma si? na obecnym poziomie to sierpniowa rata, wynosz?ca 500 franków, b?dzie o 105 z? ni?sza ni? czerwcowa. Zaoszcz?dz? oczywi?cie równie? osoby sp?acaj?ce kredyty w euro. Rata wynosz?ca 500 euro w sierpniu b?dzie o 130 z? ni?sza ni? czerwcowa.

Raty kredytów walutowych mo?na jednak obni?y? jeszcze bardziej. W tym celu nale?y podpisa? aneks do umowy pozwalaj?cy samodzielnie kupowa? walut?. W wi?kszo?ci banków kursy sprzeda?y s? istotnie zawy?ane przez tzw. spread. Kupuj?c walut? w kantorze (zwyk?ym lub internetowym) mo?emy co miesi?c zaoszcz?dzi? kolejne kilkadziesi?t z?otych.

Z wylicze? Expandera wynika, ?e zmiana sposobu sp?aty pozwala zaoszcz?dzi? co miesi?c przeci?tnie ok. 43 z? przy racie wynosz?cej 500 CHF. W przypadku banków posiadaj?cych najwy?sze kursy sprzeda?y franków mo?na w ten sposób zmniejszy? rat? nawet o 83 z?. Dzi?ki umocnieniu z?otego i zmianie sposobu sp?aty sierpniowa rata kredytu we frankach mo?e wi?c by? ni?sza nawet o 188 z?. Warto wi?c zmieni? sposób sp?aty, gdy? nie jest to ani kosztowne ani skomplikowane.

Aby sp?aca? raty bezpo?rednio we frankach czy euro zwykle nale?y podpisa? aneks do umowy kredytowej. Jest on bezp?atny, gdy? wynika to z ustawy antyspreadowej. Po jego podpisaniu zostanie dla nas otwarte konto, na które b?dziemy wp?acali walut? na sp?at? rat. Mo?emy j? kupi?  kupi? kantorze i wp?aci? w kasie banku. Naj?atwiejszym i najta?szym rozwi?zaniem jest jednak skorzystanie z us?ug jednego z kantorów internetowych ich kursy s? zwykle bardzo atrakcyjne. Dodatkowo ca?a wymiana jest bardzo wygodna, gdy? nie wymaga nawet wychodzenia z domu.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy