Dopłaty Wiadomości Branżowe

PKO Bank Polski o wyzwaniach dla bankowości detalicznej

Wyzwania stojące przed bankami w związku z rozwojem nowoczesnych technologii i alternatywnych kanałów dystrybucji usług w sytuacji niestabilności rynkowej i makroekonomicznej oraz nowych rozwiązań regulacyjnych i nadzorczych na poziomie krajowym i europejski zdominowały obrady V Kongresu Bankowości Detalicznej. Bank był współorganizatorem wydarzenia.

W debacie „Czy bankowość detaliczna straci przewagę konkurencyjną” starły się poglądy dotyczące roli, jaką nowoczesne technologie oraz inne niż bankowe kanały dystrybucji usług finansowych będą odgrywały w zaspakajaniu potrzeb klientów indywidualnych, którzy są coraz bardziej wyedukowani, poinformowani i w konsekwencji mają coraz lepiej sprecyzowane oczekiwania wobec banków.

– Banki muszą uważanie obserwować, co się dzieje w ich otoczeniu i umiejętnie wykorzystywać rozwiązania dostarczane przez inne branże. Konkurencję o klienta wygrają ci, którzy najlepiej i najszybciej będą adaptować swoje modele biznesowe do zmieniającej się rzeczywistości, nie zapominając jednocześnie, że do sukcesu potrzebne są zarówno nowoczesne technologie, jak i dbałość o budowanie i utrwalanie relacji z grupami klientów o zróżnicowanych potrzebach –  powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego.

W panelu dotyczącym przyszłości regulacyjnej bankowości detalicznej, w którym wziął udział wiceprezes Bartosz Drabikowski przedstawiciele banków dość zgodnie ocenili, że krajowe regulacje dla sektora bankowego w większości zachowują właściwe proporcje między zapewnianiem stabilności i bezpieczeństwa depozytów oraz stwarzaniem przestrzeni do zdrowego wzrostu działalności bankowej o czym świadczą zarówno wyniki sektora, jak i poziomy wskaźników ostrożnościowych i efektywnościowych osiąganych przez polskie banki. Podkreślali jednocześnie wagę dialogu między uczestnikami rynku a nadzorcą w wypracowywaniu szczegółowych rozwiązań i ostatecznego kształtu poszczególnych regulacji, przywołując przykład trwających obecnie konsultacji nad projektem nowej rekomendacji T dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych.

Główne obrady tegorocznego Kongresu poprzedziła międzynarodowa debata o unii bankowej z udziałem przedstawicieli Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec, Czech Słowacji, Polski, a także Komisji Europejskiej oraz EBA (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego). Przedstawiciele  instytucji narodowych zgłaszali wiele zastrzeżeń do przedstawionej we wrześniu propozycji utworzenia jednolitego mechanizmu nadzorczego w Unii Europejskiej, jednak przeważał pogląd, że utworzenie unii bankowej jest nieuniknione, a dalsze prace powinny służyć uzgadnianiu szczegółowych rozwiązań tego projektu w taki sposób, aby z jednej strony nowy nadzór był faktycznym gwarantem stabilności i bezpieczeństwa europejskich banków, a z drugiej uwzględniał lokalną specyfikę i zapewniał warunki do zdrowej konkurencji na rynku, na bardzo zróżnicowanym europejskim rynku bankowy.

 

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za 1. półrocze 2012 roku wyniósł 1,95 mld zł. Bank jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Został uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in Poland” przyznawaną przez międzynarodowy miesięcznik „The Banker”. Doceniono zarówno jego wyniki finansowe, jak i kompleksową modernizację. Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii Banki i instytucje finansowe. Bank otrzymał także Nagrodę Główną w rankingu „50 największych banków w Polsce 2012” branżowego miesięcznika „Bank”. Doceniona została m.in. dynamika wzrostu sumy bilansowej Banku, a także całokształt jego rynkowej aktywności. Dodatkowo „Gazeta Bankowa” wyróżniła Bank za „Najwyższą efektywność” w swojej kategorii. PKO Bank Polski po raz kolejny zwyciężył w badaniu infolinii bankowych przeprowadzonym przez firmę ARC Rynek i Opinia.
PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu „The Banker” wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu „Rzeczpospolitej” – „Polskie Marki 2011” jej wartość została określona na 3,75 mld złotych. Jest także najbardziej wartościowym krajowym bankiem, według rankingu „100 najcenniejszych firm Newsweeka”. Działalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych. Bank znalazł się w gronie najlepszych pracodawców sektora bankowego w rankingach przygotowanych w oparciu o opinie studentów. Wysoką pozycję Banku potwierdzają badania międzynarodowej firmy Universum Global, jak i stowarzyszenia AIESEC przeprowadzane wśród studentów najlepszych uczelni w kraju.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy