Generali OFE półroczna struktura aktywów

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny podaje do wiadomości półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 30.12.2011

Lp.składnik aktywówEmitentwartość na dzień wyceny (PLN)udział w aktywach (%)
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotomSkarb Państwa  *55,13
  SKARB PANSTWA - DS1013 - 24/10/2013425 471 329,353,76
  SKARB PANSTWA - DS1015 - 24/10/2015419 936 000,003,72
  SKARB PANSTWA - DS1017 - 25/10/2017244 845 650,002,17
  SKARB PANSTWA - DS1019 - 25/10/2019566 516 801,945,01
  SKARB PANSTWA - DS1020 - 25/10/2020292 186 915,682,59
  SKARB PANSTWA - DS1021 - 25/10/2021146 536 198,341,30
  SKARB PANSTWA - OK0113 - 25/01/2013281 282 500,002,49
  SKARB PANSTWA - OK0114 - 25/01/2014170 058 240,001,50
  SKARB PANSTWA - OK0712 - 25/07/2012151 280 000,001,34
  SKARB PANSTWA - OK1012 - 25/10/2012277 833 600,002,46
  SKARB PANSTWA - PS0412 - 25/04/2012285 260 089,702,52
  SKARB PANSTWA - PS0413 - 25/04/2013299 375 440,002,65
  SKARB PANSTWA - PS0414 - 25/04/2014420 825 536,923,72
  SKARB PANSTWA - PS0415 - 25/04/2015512 851 061,844,54
  SKARB PANSTWA - PS0416 - 25/04/2016323 448 300,002,86
  SKARB PANSTWA - PS1016 - 25/10/2016182 237 950,001,61
  SKARB PANSTWA - WS0922 - 23/09/2022216 139 500,001,91
  SKARB PANSTWA - WZ0118 - 25/01/2018427 482 480,003,78
  SKARB PANSTWA - WZ0121 - 25/01/2021443 939 482,883,93
2.Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej----------- 3,94*
  OK1012 25/10/2012200 008 365,001,77
  PS0416 25/04/2016114 914 240,001,02
3.Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek----------- 30,32*
  Bank Polska Kasa Opieki S.A.245 354 533,202,17
  KGHM Polska Miedź S.A. 151 499 361,601,34
  Lubelski Węgiel "BOGDANKA" S.A.120 531 509,281,07
  Polska Grupa Energetyczna S.A.157 868 836,581,40
  Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.170 401 231,921,51
  PKO Bank Polski S.A.289 137 484,802,56
  Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.226 552 750,202,00
4.Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym----------- 5,14*
  Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1018 - 24/10/2018268 304 400,002,37
  Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1022 - 25/10/2022150 964 178,871,34
  Bank Gospodarstwa Krajowego - IPS1014 - 24/10/2014149 122 350,001,32
5.Inne składniki aktywów  5,47*
     
* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%  


Authors
Tags , , ,

Related posts

Top