Dopłaty Wiadomości Branżowe

Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 29 czerwca 2012 roku

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o półrocznej strukturze aktywów – stan na dzień 29 czerwca 2012 roku.

Lp. składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%)
1.  Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom Skarb Państwa    *53,13
    DS1013 – 24/10/2013 436 041 445,68 3,58
    DS1015 – 24/10/2015 450 169 500,00 3,69
    DS1019 – 25/10/2019 366 699 130,39 3,01
    DS1020 – 25/10/2020 184 860 395,28 1,52
    DS1021 – 25/10/2021 169 338 561,12 1,39
    OK0113 – 25/01/2013 421 356 000,00 3,45
    OK0114 – 25/01/2014 249 182 604,80 2,04
    PS0413 – 25/04/2013 206 764 200,00 1,70
    PS0414 – 25/04/2014 384 099 030,54 3,15
    PS0415 – 25/04/2015 450 385 705,98 3,69
    PS0416 – 25/04/2016 340 579 800,00 2,79
    PS0417 – 25/04/2017 252 590 000,00 2,07
    PS1016 – 25/10/2016 425 921 480,00 3,49
    WS0922 – 23/09/2022 151 286 210,00 1,24
    WZ0117 – 25/01/2017 280 908 706,76 2,30
    WZ0118 – 25/01/2018 613 859 820,00 5,03
    WZ0121 – 25/01/2021 559 631 339,11 4,59
2. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek ———–   32,46*
    Bank Polska Kasa Opieki S.A. 261 933 715,20 2,15
    KGHM Polska Miedź S.A.  217 367 236,52 1,78
    Lubelski Węgiel “BOGDANKA” S.A. 142 038 725,52 1,16
    Polska Grupa Energetyczna S.A. 215 277 079,92 1,77
    Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 207 476 800,75 1,70
    PKO Bank Polski S.A. 331 043 787,36 2,71
    Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 253 498 549,12 2,08
    Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.  126 976 586,10 1,04
3. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym ———–   6,77*
    Bank Gospodarstwa Krajowego – IDS1018 – 24/10/2018 373 156 800,00 3,06
    Bank Gospodarstwa Krajowego – IDS1022 – 25/10/2022 260 236 350,00 2,13
    Bank Gospodarstwa Krajowego – IPS1014 – 24/10/2014 180 062 009,66 1,48
4. Inne składniki aktywów     7,64

*  Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy