Dopłaty Wiadomości Branżowe

Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU IKZE rozpoczął działalność

W dniu 12 stycznia 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy wydał postawienie o wpisaniu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU do Rejestru Funduszy. Oznacza to rozpoczęcie sprzedaży nowego produktu zabezpieczenia

W dniu 12 stycznia 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy wydał postawienie o wpisaniu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU do Rejestru Funduszy. Oznacza to rozpoczęcie sprzedaży nowego produktu zabezpieczenia emerytalnego przez PTE PZU.

Produkt IKZE może być oferowany klientom przez różne instytucje finansowe takie jak: fundusze inwestycyjne, biura maklerskie, zakłady ubezpieczeń, banki i dobrowolne fundusze emerytalne zarządzane przez PTE.

Grupa PZU oferuje IKZE w dwóch formach: ubezpieczeniowej (PZU Życie) i Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego (PTE PZU). W ten sposób tworzymy komplementarną ofertę skierowaną do szerokiego grona obecnych i potencjalnych klientów.

IKZE w ramach III filaru systemu zabezpieczenia emerytalnego, daje możliwość gromadzenia dodatkowych oszczędności na przyszłą emeryturę zapewniając przy tym bieżącą ulgę podatkową. Wpłaty na IKZE można odliczać od podstawy opodatkowania w ramach określonego limitu.

W przypadku IKZE prowadzonego przez PTE PZU wpłaty są inwestowane w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym PZU.

– Według dostępnych opracowań, sytuacja demograficzna w Polsce będzie w przyszłości niekorzystna dla przechodzących na emeryturę. Wynika to z malejącej liczby osób w wieku produkcyjnym i wzrostu liczby osób w wieku emerytalnym. Z tego też powodu stopa zastąpienia, czyli relacja wysokości ostatnio pobieranego wynagrodzenia za pracę do pierwszej otrzymanej emerytury wypłacanej przez ZUS, będzie się zmniejszać. W tej sytuacji, dla zwiększenia przyszłego świadczenia emerytalnego należy skorzystać z dodatkowych możliwości, które oferują produkty o charakterze oszczędnościowo-inwestycyjnym. Jednym z takich produktów jest właśnie IKZE prowadzone przez Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU – mówi Andrzej Sołdek, prezes zarządu PTE PZU SA

Powszechne Towarzystwo Emerytalne od 1999 roku zarządza OFE PZU. Jest to podmiot o ugruntowanej i stabilnej pozycji rynkowej. W tym okresie zdobył duże doświadczenie na rynku kapitałowych produktów emerytalnych. Nadrzędnym celem w działalności PTE PZU jest zapewnienie bezpieczeństwa i długoterminowego wzrostu wartości gromadzonych oszczędności emerytalnych.

A to już wiesz?  Do 150 tys. złotych kredytu gotówkowego w Ikano Banku

DLA KLIENTÓW IKZE PTE PZU przygotowało atrakcyjne oferty specjalne:

– do 31.12.2012 r. PTE PZU nie pobiera opłaty zmiennej za zarządzanie aktywami Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU

– do 31.12.2012 r. PTE PZU pobiera opłatę za zarządzanie aktywami netto  Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU w wysokości 1 zł miesięcznie

– zwolnienie z opłaty manipulacyjnej wpłat dokonywanych przez członków „Klubu PZU Pomoc” w trakcie pierwszego roku od daty zawarcia przez nich umowy o prowadzenie IKZE w Funduszu, pod warunkiem dokonania pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł. (dotyczy umów zawartych w okresie od dnia zarejestrowania. Funduszu do 31 grudnia 2013 r.)

Więcej informacji na www.pzu.pl/ikze

Kontakt do PTE PZU

Mirosław Kasprzak

[email protected]

tel. 22 582 29 20, +48 697 77 22 72

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy