Wiadomości Branżowe

Wstępne wyniki Banku Pocztowego po I półroczu 2014 r.

Zgodnie ze wstępnymi, skonsolidowanymi danymi, pierwsze półrocze 2014 roku było okresem znacznej poprawy wyników finansowych Banku Pocztowego. W tym okresie Bank intensywnie pracował także nad nową strategią, którą zaprezentowano w czerwcu 2014 r. Jednocześnie Bank kontynuował rozwój kanałów dostępu – zarówno poprzez sukcesywny wzrost liczby placówek, ale także uruchomienie nowego systemu bankowości elektronicznej dla Klientów detalicznych.  

W I półroczu 2014 r. Bank Pocztowy wypracował skonsolidowany zysk netto na poziomie 22,1 mln zł wobec 9,1 mln zł za I półrocze w 2013 r.* co oznacza wzrost o 142,9% r/r. Skonsolidowany wynik na działalności bankowej wyniósł 169 mln zł wobec 138 mln zł za I półrocze 2013 r. (wzrost o 22,5% r/r).

Łącznie dla Banku Pocztowego saldo kredytów i pożyczek brutto na 30 czerwca 2014 r. wynosiło 5,3 mld zł w porównaniu do 4,8 mld zł na koniec I półrocza w 2013 r. (wzrost o 8,9% r/r). Wzrost ten wynika przede wszystkim z dobrych wyników sprzedaży kredytów konsumpcyjnych. W I półroczu Bank udzielił ponad 400 mln zł kredytów gotówkowych, czyli o 25% więcej, niż w porównywalnym okresie 2013 r.

Spadła natomiast wartość skonsolidowanych zobowiązań wobec Klientów. W I półroczu 2014 r. wynosiła ona 5, 7 mld zł wobec 6 mld zł na 31 czerwca 2013 r., co oznacza spadek o 4,4%. Spowodowany jest on komunikowanym wcześniej ograniczeniem działalności w obszarze bankowości instytucjonalnej, na rzecz bankowości detalicznej. W segmencie Klientów indywidualnych zobowiązania wynosiły 4,4 mld zł wobec 4,2 mld zł rok wcześniej. Oznacza to wzrost o 3,7% r/r.
Od początku 2014 r. Klienci lokując swoje oszczędności najchętniej wybierali lokaty terminowe Coraz więcej oraz lokaty Rynek+ oparte o stawkę WIBID 3 powiększoną o marżę. Tymczasem zobowiązania wobec Klientów instytucjonalnych i sektora budżetowego wyniosły 1,3 mld zł o 24% mniej, niż na koniec czerwca 2013 r.

Konsekwentna realizacja strategii obranej przez Bank Pocztowy spowodowała znaczną poprawę wskaźnika koszty/dochody (C/I), który za I półrocze 2014 r. wyniósł 66,4%, Dla porównania ten sam wskaźnik w analogicznym okresie rok wcześniej wynosił 78,0%. Poprawie ulegały również inne wskaźniki, m.in. skonsolidowany wskaźnik zwrotu na kapitale ROE netto za I półrocze 2014 r. wyniósł 11,0%, wobec 5,0% za I półrocze 2013 r. Odnotowano więc wzrost o 6,0 punktów procentowych r/r.

Jednostkowy współczynnik wypłacalności na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniósł 13,2%, wobec 13,7% w I półroczu 2013 r. Wskaźnik Tier 1 na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosił 9,8% wobec 10% rok wcześniej.

Kolejne znaczne obniżenie wskaźnika koszty/dochody to efekt kilkuletniej systematycznej pracy. W nowej strategii dalsza poprawa w tym obszarze jest nadal jednym z najważniejszych celów. Szczególną wagę przykładamy również do tego, by bardzo dobrym zyskom towarzyszyło utrzymanie bezpiecznego poziomu miar kapitałowych, zalecanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jak widać w I półroczu 2014 r. Bank, dzięki rozwojowi opartemu jedynie na zysku zatrzymanym, w pełni stosuje się do zaleceń – mówi Tomasz Bogus, Prezes Banku Pocztowego.

Na koniec I półrocza 2014 r. Bank prowadził 800 tys. rachunków osobistych i obsługiwał przeszło 1,42 mln Klientów.

Aktywizacja, rentowność, edukacja – nowa Strategia Banku Pocztowego na lata 2014-17

W I półroczu 2014 r. Bank Pocztowy intensywnie pracował nad nową strategią, której prezentacja nastąpiła w czerwcu 2014 r. Zakłada ona zmiany w ofercie w kierunku jej dostosowania do nowozdefiniowanych segmentów, przy utrzymaniu misji ‘Prostej i dostępnej bankowości’. Zwiększanie dostępności następuje zarówno przez rosnącą sieć oddziałów, jak i rozwój zdalnych kanałów dostępu (np. systemu bankowości elektronicznej dla klientów detalicznych oddanego do użytku w maju 2014 r.) oraz strategiczną współpracę z Pocztą Polską.

Celem Banku Pocztowego jest uruchomienie 1,5 mln rachunków do końca 2017 r., zachęcenie klientów do zdalnego korzystania z usług Banku, czyli za pomocą usług call center oraz nowoczesnych kanałów, takich jak bankowość elektroniczna. Bank będzie zmierzał również do poszerzenia swojej oferty o produkty inwestycyjne, za pomocą których chce uzyskać dodatkowe 500 mln zł.

 

 

*Dane finansowe za 2013 r. zostały przekształcone i doprowadzone do porównywalności w związku z wprowadzonymi w 2013 roku zmianami zasad rachunkowości w zakresie rozpoznawania przychodów i kosztów z tytułu produktów bancassurance.


dostarczył infoWire.pl

Źródło Bank Pocztowy SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy