Dopłaty Wiadomości Branżowe

TP uzyskała sądowe zabezpieczenie przeciwko firmie Długie Rozmowy na ponad 40 mln zł

28 lutego zostało wszczęte czynności egzekucyjne wobec spółki Długie Rozmowy S.A., należącej do grupy kapitałowej MNI S.A. Podstawą do tego jest postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 lutego 2012 r. o zabezpieczeniu roszczeń Telekomunikacji Polskiej na kwotę 40,8 mln zł.

Doszło do zajęcia wszystkich znanych organowi egzekucyjnemu rachunków bankowych spółki Długie Rozmowy S.A., ponadto komornik przy asyście Policji wykroczył do pomieszczeń biurowych spółki i zajął wszystkie należące do niej ruchomości. 

TP w 2011r podjęła kroki prawne by odzyskać od operatora Długie Rozmowy SA należności wynikające z międzyoperatorskich rozliczeń hurtowych. Próby przedsądowego rozwiązania sprawy okazały się bezskuteczne.  

Długie Rozmowy SA przez dwa lata nie płaciły należności TP za świadczone na ich rzecz usługi hurtowe lub uiszczały należności w niepełnej wysokości. W konsekwencji Długie Rozmowy SA są dłużnikiem TP.

Długie Rozmowy S.A. w trakcie procesu twierdziły, iż potrącały z należności dla TP swoje domniemane roszczenia z tytułu kar umownych. Sąd uznał, że nie zostało to dostatecznie uprawdopodobnione. 

Uzasadniając potrzebę zabezpieczenia roszczenia TP, Sąd wskazał, iż Długie Rozmowy S.A. podejmowały wiele czynności mających na celu wykreowanie wątpliwego przychodu, a następnie wyprowadzenie go do podmiotu kontrolującego, tj. do spółki MNI Telecom S.A. 

Oceniając całość zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, Sąd przyjął, iż daje on podstawy do przyjęcia, iż okoliczności związane z funkcjonowaniem Długich Rozmów SA wskazują na zamiar udaremnienia przez niego ewentualnej egzekucji zgłaszanej przez TP wierzytelności.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy