Dotacje z UE

Ponad 100 mld euro do wzięcia

Budżet UE na lata 2007-2013 stwarza ogromne możliwości dla przedsiębiorstw pragnących wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną w Polsce, jak i poza granicami kraju. Łączna suma dostępnych

Budżet UE na lata 2007-2013 stwarza ogromne możliwości dla przedsiębiorstw pragnących wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną w Polsce, jak i poza granicami kraju. Łączna suma dostępnych środków na realizację szeroko rozumianych działań rozwojowych (w tym polityki spójności*) wyniesie ponad 107,9 mld euro, w tym 85,4 mld z puli UE. Nadal będzie można uzyskać wsparcie na nowe inwestycje, innowacyjne rozwiązania czy współpracę z jednostkami B+R. Dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać ze zbliżającej się szansy BRE Bank wspólnie z Euro Grand Consulting przygotowały cykl bezpłatnych szkoleń.

Kolejna konferencja z cyklu

„Spotkania inwestycyjne – finansowanie innowacyjnych technologii” odbędzie się
30 maja br., o godz. 10.30w hotelu “MERCURE-HEVELIUS” W Gdańsku

W trakcie cyklu spotkań przedsiębiorcy planujący nowe inwestycje zapoznają się z założeniami, zakresem wsparcia i możliwościami pozyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Regionalnych Programów Operacyjnych oraz zasad tworzenia modeli finansowania inwestycji z udziałem środków unijnych. Uwzględniając dotychczasowe doświadczenia w absorpcji środków unijnych, szczególna uwaga zostanie zwrócona na omówienie kwestii sprawiających największe problemy w prawidłowym i terminowym przygotowaniu wymaganej dokumentacji aplikacyjnej.

Szczególnego znaczenia dla przedsiębiorstw nabiera zakres wsparcia w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka” (PO IG), w tym m.in. IV oś priorytetowa: „ Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa”. Budżet PO IG ogółem w okresie 2007-13 wyniesie ok. 9,7 mld euro, z czego ok.8,3 mld euro stanowić będzie wkład ze środków wspólnotowych. Udział środków PO IG na realizację inwestycji w ramach priorytetu IV stanowić będzie ponad 34%.

Szanse na pozyskanie środków w ramach priorytetu IV będą miały przedsiębiorstwa produkcyjne, jak i usługowe dokonujące nowych inwestycji oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, obejmujących zakup rozwiązań technologicznych/organizacyjnych. Wsparcie w ramach priorytetu IV dostępne będzie dla przedsiębiorców z sektora MSP, jak i podmiotów dużych z wyłączeniem z niektórych poddziałań. Wsparcie będzie stanowiło dofinansowanie części wydatków kwalifikowanych w formie dotacji oraz dofinansowanie Funduszu Kredytu Technologicznego (Poddziałanie 4.3 wyłącznie dla MSP). Maksymalny poziom dofinansowania, wynikający z mapy pomocy regionalnej, w nowej perspektywie dla dużych przedsiębiorstw nie będzie mógł przekroczyć 50%, dla średnich – nie więcej niż 60%, a w przypadku małych przedsiębiorstw – nie więcej niż 70%.W ramach PO IG wspierane będą projekty o charakterze ogólnopolskim bądź międzynarodowym.

Wsparcia na projekty o zasięgu oddziaływania lokalnym lub regionalnym będzie można szukać w ramach Regionalnych Programach Operacyjnych i Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej.
Celem „Regionalnych Programów Operacyjnych” jest rozwój innowacyjności i konkurencyjności gospodarki w danym województwie. Na wsparcie mogą liczyć inwestycje, które dotyczyć będą m.in.: modernizacji i rozwoju przedsiębiorstw, ułatwienia przedsiębiorstwom dostępu do źródeł finansowania, wspierania działalności badawczo-rozwojowej oraz wzmocnienia współpracy między sferą nauki i biznesu, poprawy atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionu.

Poprzednie lata pokazały, że aby z sukcesem zrealizować inwestycję przedsiębiorcy potrzebują dostępu do wiedzy, informacji. Jednym słowem – partnera, który zna regulacje prawne, wytyczne, dokumenty operacyjne, pomoże w ich interpretacji, doborze odpowiedniego programu operacyjnego. Cykl spotkań organizowanych przez BRE Bank wspólnie z Euro Grand Consulting ma na celu wsparcie przedsiębiorców w aktywnym i skutecznym wykorzystywaniu dostępnego wsparcia w ramach nowej perspektywie finansowej 2007-2013 (15).

BRE Bank – skuteczny doradca
BRE Bank od lat specjalizuje się w pozyskiwaniu środków z UE. Wartość udzielonych kredytów na inwestycje z udziałem środków UE rosła w latach 2004-2006 kolejno o ponad 100% i 50%. Przy tym skuteczność BRE Banku jest bardzo wysoka. W trakcie trwania czwartej rundy aplikacyjnej w ramach działania 2.3 SPO WKP niemal co drugi (47%) wniosek złożony przez podmioty obsługiwane przez BRE, został zakwalifikowany do dofinansowania. Dla porównania, na rynku, z ogółu złożonych wniosków w ramach IV rundy aplikacyjnej do dofinansowania zakwalifikowano 24% wniosków. Tak wysoką skuteczność i efektywność działań BRE Bank zawdzięcza konsekwentnie realizowanej polityce, w myśl której stawia nie na ilość przyjętych wniosków, ale na jakość doradztwa i skuteczność pozyskiwania środków UE.

– „W myśl przyjętej przez nas zasady, już na etapie konstruowania wniosku stawiamy na najwyższej klasy doradztwo oraz ścisłą współpracę naszego eksperta z Klientem. Współpracę z przedsiębiorcami zaczynamy od zrozumienia potrzeb i planów Klienta, dla których wskazujemy źródła finansowania, warianty montaży finansowych oraz zasady i możliwości pozyskania dostępnej pomocy publicznej – tak krajowej, jak i unijnej. Na celu mamy przede wszystkim sukces planowanych przedsięwzięć i skuteczność podejmowanych działań” – mówi Jarosław Fordoński, wicedyrektor Departamentu Bankowości Dużych Przedsiębiorstw BRE Banku, kierujący Wydziałem ds. UE.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy