Wiadomości Branżowe

Generali w indeksach Dow Jones Sustainability World Index i Dow Jones Sustainability Europe Index

Ponowne uwzględnienie Grupy Generali w międzynarodowym indeksie jest wyrazem uznania dla doskonałości Grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Mediolan – Generali zostało ponownie uwzględnione na liście Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) i Dow Jones Sustainability Europe Index (DJSI Europe), w uznaniu doskonałości w podejściu przyjętym przez Grupę w celu zintegrowania zrównoważonego rozwoju z podstawową działalnością.

Zaangażowanie interesariuszy, stabilne zarządzanie i zintegrowana sprawozdawczość, przyczyniły się, z upływem czasu, do zrównoważonych innowacji. Generali jest pierwszym ubezpieczycielem w Europie, który wyemitował zielone obligacje i jednym z pierwszych, który zdefiniował strategię klimatyczną wspierającą „sprawiedliwą” transformację – łącząc działania związane ze zmianą klimatu z ochroną pracowników w sektorach najbardziej dotkniętych dekarbonizacją.

Grupa od dawna przyjmuje kryteria odpowiedzialnego inwestowania, wybierając inwestycje w przedsiębiorstwa również na podstawie kryteriów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG), podczas gdy oferowane przez Grupę produkty społeczne i środowiskowe zachęcają klientów do zachowań zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju i do zrównoważonych modeli biznesowych.

Osiągnięcia te są wynikiem wprowadzonej kultury Grupy Generali, która stawia potrzeby interesariuszy w centrum uwagi – zaczynając od klientów, jednocześnie nagradzając doskonałość i promując uwzględnienie różnorodności jako czynnika umożliwiającego innowacje. Podejście Generali wykracza poza codzienną działalność – Grupa realizuje projekt The Human Safety Net, który koncentruje się na uwalnianiu potencjału ludzi żyjących w trudnych warunkach.

Prezes Grupy Generali, Philippe Donnet, oświadczył: „Zrównoważony rozwój jest podstawowym elementem planu Generali 2021, którego celem jest promowanie tworzenia długoterminowej wartości i innowacji. Ponowne uwzględnienie na liście Dow Jones Sustainability Index jest kolejnym potwierdzeniem naszego zaangażowania na rzecz naszych interesariuszy i społeczności, w których działamy, jako partner na całe życie – Lifetime Partner. To osiągnięcie jest dodatkową zachętą do tworzenia zdrowej, prężnej i zrównoważonej firmy”.

Wprowadzony w 1999 roku jako globalny punkt odniesienia poświęcony zrównoważonemu rozwojowi – indeks przedsiębiorstw DJSI – klasyfikuje wiodące firmy w oparciu o macierz rachunków społecznych (SAM = Social Accounting Matrix) w odniesieniu do kryteriów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) oraz metodologię S&P Dow Jones Indices.


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #EY   #PIU   #roku   #Wojciech Soleniec