Dopłaty Wiadomości Branżowe

Nowe szacunki zasobów dla koncesji KOV w Brunei i Syrii

Znacząco zwiększyły się zasoby perspektywiczne przypisane do obydwu koncesji poszukiwawczych Kulczyk Oil Ventures w Brunei, wynika z najnowszego oszacowania niezależnej firmy inżynieryjnej z Londynu, RPS Energy. Zasoby perspektywiczne przypadające tylko na KOV w kategorii best estimate, wzrosły ponad dwukrotnie dla Bloku L, do 265 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (MMboe) i ponad czterokrotnie dla Bloku M, do 27 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej.

Podsumowanie

 • Blok L w Brunei – zasoby perspektywiczne (best estimate dla KOV):
  • 283 mln baryłek ropy (MMbo)
  • 41,9 mld metrów sześciennych gazu (1.480 Bcf)

Razem: 265 mln baryłek ekwiwalentu ropy (MMboe)

 • Blok M w Brunei – zasoby perspektywiczne (best estimate dla KOV):
  • 35,6 mln baryłek ropy
  • 3,1 mld metrów sześciennych gazu (109,4 Bcf)

Razem 27 mln baryłek ekwiwalentu ropy (MMboe)

 • Blok 9 w Syrii – zasoby perspektywiczne (best estimate dla KOV):
  • 134 mln baryłek ropy
  • 3,09 mld metrów sześciennych gazu (109 Bcf)

Razem 152 mln baryłek ekwiwalentu ropy (MMboe)

KOV w Brunei i Syrii

W Bloku L KOV posiada 90 proc. udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia oraz status operatora koncesji. Powierzchnia tego bloku zajmuje obszar 1.123 km2, na który składają się tereny lądowe oraz tereny płytkich wód przybrzeżnych północnej części Brunei.

W Bloku M KOV posiada 36 proc. udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia. Powierzchnia tego bloku zajmuje obszar 1.505 km2 w południowej części kraju.

W Syrii KOV posiada 50 proc. udział operacyjny w umowie o podziale wpływów z wydobycia i jest operatorem koncesji zajmującej obszar ponad 10 tys. km2 w północno-zachodniej części kraju. KOV podpisała porozumienie, na mocy którego, pod warunkiem udzielenia zgody przez władze syryjskie, niepowiązana spółka obejmie 5 proc. W efekcie tego porozumienia ekonomiczny udział Spółki w Bloku 9 wynosi 45 proc.

Zasoby perspektywiczne ropy i gazu podsumowuje poniższa tabela:

Blok L w Brunei

(dla 90 proc. efektywnego udziału KOV)

Obszar poszukiwawczy

Rodzaj zasobów

w kategorii:

Low Estimate

w kategorii:

Best Estimate

w kategorii:

High Estimate

Blok L

Ropa (MMbo)

189

283

430

 

Gaz (Bcf)

1013

1480

2203

 

Razem MMboe

179

265

399

 

 

Blok M w Brunei

(dla 36% efektywnego udziału KOV)

Obszar poszukiwawczy

Rodzaj zasobów

w kategorii:

Low Estimate

w kategorii:

Best Estimate

w kategorii:

High Estimate

Blok M

Ropa (MMbo)

15,5

35,6

93,6

 

Gaz (Bcf)

26,3

109,4

412,6

 

Razem MMboe

10

27

81

Uwaga – Pozycja razem wyrażana w MMboe została określona w przybliżeniu i nie jest sumą arytmetyczną, lecz bazuje na wszystkich tych węglowodorach, którym przypisano szansę 50/50 na bycie ropą lub gazem oraz na współczynniku konwersji na boe, gdzie 6 tys. stóp sześciennych („Mcf”) gazu odpowiada jednej baryłce ropy.

Dla jednego z obszarów poszukiwawczych w Bloku L RPS zidentyfikowała zasoby warunkowe w wysokości 60 tys. baryłek ropy (netto dla KOV).

Z kolei w Bloku M uznano, że dwa obszary poszukiwawcze mogą mieć zasoby warunkowe. Do jednego obszaru RPS przypisała zasoby warunkowe (netto dla KOV) w wysokości 110 tys. baryłek ropy, zaś do drugiego – 2 mld stóp sześciennych („Bcf”) gazu.

 

Blok 9 w Syrii

(dla 45% efektywnego udziału KOV)

Obiekt

poszukiwawczy

Rodzaj zasobów

w kategorii:

Low Estimate

w kategorii:

Best Estimate

w kategorii:

High Estimate

Itheria

Ropa (MMbo)

19

87

235

 

Gaz (Bcf)

19

85

238

 

Razem MMboe

23

101

275

Bashaer

Ropa (MMbo)

22

42

74

 

Gaz (Bcf)

11

21

37

 

Razem MMboe

24

46

80

Razem(5)

Ropa (MMbo)

51

134

296

 

Gaz (Bcf)

37

109

265

 

Razem MMboe

57

152

340

Uwaga – Pozycja razem wyrażana w MMboe została określona w przybliżeniu i nie jest sumą arytmetyczną, lecz bazuje na wszystkich tych węglowodorach, którym przypisano szansę 50/50 na bycie ropą lub gazem oraz na współczynniku konwersji na boe, gdzie 6 tys. stóp sześciennych („Mcf”) gazu odpowiada jednej baryłce ropy.

Spodziewaliśmy się, że ocena RPS dotycząca Bloku 9 w Syrii będzie niższa od ubiegłorocznej, ze względu na prace przy odwiercie Itheria-1, który z jednej strony już dostarczył nam pewnych informacji, ale z drugiej, nie dotarł jeszcze do dwóch, z trzech planowanych celów, a ten, do którego się dowierciliśmy nie okazał się  tak obiecujący, jak początkowo zakładano. To naturalne, że w takim przypadku audytor musi zastosować podejście bardziej konserwatywne i ostrożną ocenę złoża. Ważne jest jednak to, że w żaden sposób nie zmieniło to szacunków dotyczących drugiego obiektu. Syria, chociaż na razie prace tam są zawieszone, pozostaje wysoko ocenianym aktywem KOV ”- powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Ekwiwalent ropy naftowej i gazu

Informacja o produkcji jest z reguły podawana w jednostkach ekwiwalentu ropy naftowej („boe” lub „Mboe” lub „MMboe”) lub też w jednostkach ekwiwalentu gazu („Mcfe” lub „MMcfe” lub „Bcfe”). Jednakże określenia BOE lub Mcfe mogą być mylące, w szczególności gdy używane są w oderwaniu od kontekstu. Współczynnik konwersji na boe, gdzie 6 Mcf = 1 baryłka, lub na Mcfe, gdzie 1 baryłka = 6 Mcf, wynika z metody zakładającej równoważność energetyczną w odniesieniu do danych z pomiarów uzyskanych na końcówce palnika, co nie odnosi się do wartości występujących na głowicy.

Podstawowe pojęcia

„Zasoby Warunkowe” to ilości ropy naftowej lub gazu ziemnego, które według szacunków na dany dzień mogą potencjalnie zostać pozyskane ze znanych akumulacji przy zastosowaniu istniejącej technologii lub postępu technicznego, ale wobec których dany projekt czy projekty nie osiągnął jeszcze stopnia zaawansowania pozwalającego na komercyjne zagospodarowanie ze względu na jedno lub więcej uwarunkowań.  Uwarunkowania te mogą mieć charakter ekonomiczny, prawny, środowiskowy, polityczny, jak też wypływać z regulacji lub braku rynku. Zasoby Warunkowe dzielą się na kategorie: Low Estimate (1C), Best Estimate (2C) i High Estimate (3C), w relacji do stopnia pewności związanego z szacunkami, a w zależności ekonomicznej opłacalności mogą być dzielone na  podkategorie.

“Zasoby Perspektywiczne” to takie ilości ropy naftowej lub gazu, które wedługszacunków na dany dzień mogą potencjalnie zostać pozyskane z nieodkrytych akumulacji poprzez realizację przyszłych planów rozwojowych. Zasobom tym przypisana jest zarówno szansa na odkrycie, jak i szansa na zagospodarowanie. Dzielą się na kategorie, w relacji do stopnia pewności związanego z szacunkami, odzwierciedlającego założenia dotyczące możliwości ich odkrycia i rozwoju, a także mogą być dzielone na podkategorie w zależności od stopnia zaawansowania projektu.

“Low Estimate (1C)” uważane jest za ostrożny szacunek ilości zasobów, które będą faktycznie pozyskane. Jest wysoce prawdopodobne, że ilości pozyskane w  rzeczywistości, przekroczą oszacowania. W kategoriach rachunku prawdopodobieństwa oznaczać to będzie co najmniej 90% prawdopodobieństwo (P90), że ilości pozyskane będą równe lub wyższe niż ostrożny szacunek.

“Best Estimate (2C)” uważane jest za wyważony szacunek ilości zasobów, które będą faktycznie pozyskane. Jest wysoce prawdopodobne, że ilości pozyskane w  rzeczywistości, będą niższe lub wyższe od oszacowań. W kategoriach rachunku prawdopodobieństwa oznaczać to będzie co najmniej 50% prawdopodobieństwo (P50), że ilości pozyskane będą równe lub wyższe niż wyważony szacunek.

High Estimate (3C)” uważane jest za optymistyczny szacunek ilości zasobów, które będą faktycznie pozyskane. Jest mało prawdopodobne, że ilości pozyskane w rzeczywistości, przekroczą oszacowania. W kategoriach rachunku prawdopodobieństwa oznaczać to będzie co najmniej 10% prawdopodobieństwo (P10), że ilości pozyskane będą równe lub wyższe niż optymistyczny szacunek.

O Kulczyk Oil

Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Syrii i Ukrainie oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie. Akcje zwykłe Kulczyk Oil są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol KOV).
W Brunei KOV posiada udziały w dwóch umowach o podziale wpływów z wydobycia, uprawniające do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 90 proc. udział w Bloku L, obejmującym obszar lądowy i morski o powierzchni 1.123 km² w północnym Brunei oraz 36 proc. udział w Bloku M, obejmującym obszar lądowy o powierzchni 1.505 km² w południowym Brunei.
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północnowschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech polach.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km², położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc.
Główny akcjonariusz spółki, Kulczyk Investments S.A. posiada obecnie ok. 44 procent udziału w kapitale spółki. Kulczyk Investments S.A. jest międzynarodowym domem inwestycyjnym, założonym przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements):
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące siędo przyszłych działańSpółki w Brunei i Syrii, które nie stanowiądanych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki znajązałożenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczająsięznacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażąsięzgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogąuniemożliwićbądźutrudnićukończenie spodziewanych działańSpółki, zaliczająsię: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak równieżryzyka związane z ropąnaftowąi gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkęalbo nieujawnione w dokumentach przez niąopublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnosząsiędo przyszłych wydarzeńi uwarunkowań, z natury odznaczająsięone z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogąsięznacznie różnićod informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 (22) 414 21 00
Fax: +48 (22) 412 48 60

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #atno   #dla   #ING   #kt